ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา

         โรงเรียนขุขันธ์เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2493 โดยใช้ อาคารสถานที่ชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านห้วยเหนือ (ศรีประชานุกูล) ในช่วงแรกทางราชการได้แต่งตั้งนายสร้อย วุฒานุสรณ์ ศึกษาธิการอำเภอทำหน้าที่ครูใหญ่ ต่อมาทางจังหวัดแต่งตั้งนายเสถียร โพธิ์พัฒน์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และนายเล็ก ราชมณี เป็นครูผู้สอน (อดีตนายอำเภอกันทรลักษณ์) เปิดเรียนรุ่นแรก 1 ห้องเรียน มีนักเรียนชายและนักเรียนหญิง 35 คน
         พ.ศ.2495 ได้เงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนเป็นจำนวน 100,000 บาท เป็นอาคารเรียนไม้ 2 ชั้น(บริเวณอาคาร 1 ในปัจจุบัน)
         พ.ศ.2496 ได้ย้ายจากโรงเรียนบ้านห้วยเหนือ (ศรีประชานุกูล) มาเปิดทำการเรียนการสอนที่อาคารเรียนที่สร้างใหม่เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2496 
         โรงเรียนกำหนดเอาวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของโรงเรียนในเวลาต่อมาโรงเรียนขุขันธ์ได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับตั้งแต่เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบันมีผู้บริหาร โรงเรียนทั้งหมด 11 คน

ที่ตั้ง


         60 ถนนเจริญราษฎร์สมบัติ หมู่ 3 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์ 0-4567-1249 โทรสาร 0-4567-1479

สังกัด

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

         เป็นภาพด้านหน้าของดอกลำดวน ขนาบด้วยใบซ้ายขวาข้างละใบ เหนือช่อดอกมีมือ 2 มือ ประสานกันทั้งหมดอยู่ในกรอบวงกลมของช่อพะยุงที่ร้อยเรียงต่อกัน ดอกลำดวน ลำดวนจัดเป็นไม้ยืนต้น มักจะมีดอกในฤดูร้อนที่สภาพพื้นดินแห้งแล้ง ลักษณะของกลีบดอกหนา แข็ง อ่อนโค้ง มีสีเหลืองอ่อนๆ ไม่ฉูดฉาดส่งกลิ่นหอมเย็น นุ่มนวล จึงเป็นสัญลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนขุขันธ์ที่มีร่างกายแข็งแรง อดทน ต่อสู้กับความยากลำบากในสภาแวดล้อมได้ ส่วนจิตใจกับมีความนอบน้อมถ่อมตนมีกิริยามารยาทเรียบร้อย เป็นที่รักของคนทั่วไป มือประสาน หมายถึงความเข้าใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน มีความปราถนาดี ความสามัคคีของบุคลากรโรงเรียนทุกคนที่จะร่วมพลังพัฒนาโรงเรียนให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองต่อไป ช่อดอกพะยุง ถือเป็นสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งของต้นพะยุงที่เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนมาแต่เดิมเพราะพื้นที่ตั้งของโรงเรียนอดีตเป็นป่าทึบ มีต้นพะยุงขึ้นอยู่หนาแน่น ปัจจุบันยังมีต้นพะยุงขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากที่ให้ร่มเงา ควมชุ่มชื่นและเป็นศรีสง่าแก่โรงเรียน จึงเป็นเครื่องแสดงถึงความร่มเย็น ความกตัญญูและร่วมรักษาเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ทุกคนต้องยึดมั่น

วิสัยทัศน์

         โรงเรียนขุขันธ์เป็นสถานศึกษาที่ครูดี นักเรียนดี ครูเก่ง นักเรียนเก่งมีศักยภาพเป็นพลโลกตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานแห่งวิถีไทยได้อย่างเป็นสุข

คำขวัญโรงเรียน

         เรียนดี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา

อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนขุขันธ์

         ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายดี มีชีวิตเรียบง่าย สู้สิ่งยาก

เอกลักษณ์ของโรงเรียนขุขันธ์

         ขุขันธ์โรงเรียนงาม น้ำใจประเสริฐ ล้ำเลิศวิทยาการ ยอดเยี่ยมงานอนามัย
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนขุขันธ์

นายเสถียร โพธิพิพัฒน์ 
(พ.ศ.2494-2496)

นายประเสริฐ สื่อสิน 
(พ.ศ.2496-2499)

นายสอน พงษ์สุวรรณ 
(พ.ศ 2499-2503)

นายมงคล สุวรรณพงษ์ 
(พ.ศ.2503-2514)

นายสุเทพ ขันทอง 
(พ.ศ.2514-2517)

นายวีระ ทองเพ็ญ 
(พ.ศ.2518-2519)

นายสนิท ลีลา 
(พ.ศ. 2519-2522)

นายเพ็ง แสนโสม 
(พ.ศ. 2522-2529)

นายสุข มีกุล 
(พ.ศ.2529-2535)

นายสวัสดิ์ บุญเหลือ 
(พ.ศ.2535-2540)

นายสุริยนต์ บุตรศรี 
(พ.ศ.2541-2548)

นางสาวอรพิน จูมสีมา
(พ.ศ. 2549-2553 )

นายวรรณกิจ อินทรประพงศ์
(พ.ศ. 2554-2556)

นายสำนวน เพ็งชัย 
(พ.ศ. 2556-2558)

นายทวีศักดิ์ บุญสร้อย
(พ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบัน)
Comments