ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14

รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4/14 ปีการศึกษา 2559
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล  ที่อยู่อีเมล์
1 24877 นางสาวจันทิมา ดวงมะณี kks24877@khukhan.ac.th
2 24931 นางสาวนภาพร พันธ์แก่น kks24931@khukhan.ac.th
3 24933 นางสาวนิติพร เกษตะระ kks24933@khukhan.ac.th
4 24975 นางสาวนนธนดา สุพันธ์ kks24975@khukhan.ac.th
5 25069 นางสาวชุติกาญจน์ สัมมะดี kks25069@khukhan.ac.th
6 25138 นายกรีฑา อภัยสม kks25138@khukhan.ac.th
7 25140 นายธวัชชัย รัตโน kks25140@khukhan.ac.th
8 25143 นายพงศ์พณิช เสนาภักดิ์ kks25143@khukhan.ac.th
9 25152 นายอนุชา มนทอง kks25152@khukhan.ac.th
10 25154 นางสาวกรรณิการ์ เทพแสง kks25154@khukhan.ac.th
11 25157 นางสาวชุติมา คำพินิจ kks25157@khukhan.ac.th
12 25160 นางสาวทัศนีย์ มาลุน kks25160@khukhan.ac.th
13 25161 นางสาวปนัดดา อัจนา kks25161@khukhan.ac.th
14 25172 นางสาววราภรณ์ ทองมนต์ kks25172@khukhan.ac.th
15 25174 นางสาวศศิวิมล ตะเคียนเกลี้ยง kks25174@khukhan.ac.th
16 25176 นางสาวศิราภัทร์ เสริฐประสิทธิ์ kks25176@khukhan.ac.th
17 25181 นางสาวสุนันทา บุตรเสมียน kks25181@khukhan.ac.th
18 25182 นางสาวอนัญญา ปรือปรัง kks25182@khukhan.ac.th
19 25183 นางสาวอมรรัตน์ ทองเกิด kks25183@khukhan.ac.th
20 25189 นายนิตินันท์ วงศ์ขันธ์ kks25189@khukhan.ac.th
21 25211 นางสาวนิสา ประโลม kks25211@khukhan.ac.th
22 25219 นางสาวรุ่งธิวา บุญสม kks25219@khukhan.ac.th
23 25223 นางสาววัชรากร เพ็ชรวิเศษ kks25223@khukhan.ac.th
24 25225 นางสาวศศิกานต์ จันทร์เปรียง kks25225@khukhan.ac.th
25 25226 นางสาวสิริสุดา จันทร์งาม kks25226@khukhan.ac.th
26 25231 นางสาวอาติภรณ์ โรจนแสงธรรม kks25231@khukhan.ac.th
27 25232 นางสาวอารยา พลลี kks25232@khukhan.ac.th
28 25235 นางสาวโสรยา วงษ์ขันธ์ kks25235@khukhan.ac.th
29 25308 นางสาวธัญญลักษณ์ กงไกรราช kks25308@khukhan.ac.th
30 25344 นายยศธวัฒน์ กันยาดี kks25344@khukhan.ac.th
31 25412 นางสาวพัชรินทร์ โพคา kks25412@khukhan.ac.th
32 25435 นายวัชรนิติ พันมะลี kks25435@khukhan.ac.th
33 25449 นางสาวมนัญญา อุปมา kks25449@khukhan.ac.th
34 25473 นางสาวชนม์ฤดี เจริญศรีเมือง kks25473@khukhan.ac.th
35 28074 นายนนทกานต์ ณ ลำพูน kks28074@khukhan.ac.th
36 28075 นางสาวดรุณี หาญพิทักษ์ kks28075@khukhan.ac.th
37 28076 นางสาวรัตติยา ปรือปรัง kks28076@khukhan.ac.th
38 28077 นางสาววิไลลักษณ์ มะลิพันธ์ kks28077@khukhan.ac.th
39 28078 นางสาวศิริลักษณ์ ทองลอย kks28078@khukhan.ac.th
40 28079 นางสาวสุนิตา บุญประกอบ kks28079@khukhan.ac.th
41 28080 นางสาวอรพรรณ จันทร์ดำ kks28080@khukhan.ac.th
Comments