ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12

รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4/12 ปีการศึกษา 2559
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล  ที่อยู่อีเมล์
1 24872 นายอัครเดช งามพรหม kks24872@khukhan.ac.th
2 24886 นางสาววันเพ็ญ ปรารถนา kks24886@khukhan.ac.th
3 24910 นายภาณุ สว่างภพ kks24910@khukhan.ac.th
4 24935 นางสาวบุษบา สว่างภพ kks24935@khukhan.ac.th
5 24946 นางสาวหฤทัย ชมเมือง kks24946@khukhan.ac.th
6 24948 นางสาวอรสา สอนอาจ kks24948@khukhan.ac.th
7 24971 นางสาวจารินี ดีไว kks24971@khukhan.ac.th
8 25027 นางสาวประภาพรรณ วงษ์ขันธ์ kks25027@khukhan.ac.th
9 25033 นางสาวศิริรัตน์ สายแก้ว kks25033@khukhan.ac.th
10 25078 นางสาวปิยลักษณ์ สุพรมอินทร์ kks25078@khukhan.ac.th
11 25079 นางสาวปิยะภา โคตมา kks25079@khukhan.ac.th
12 25122 นางสาวภัทราภรณ์ อบอุ่น kks25122@khukhan.ac.th
13 25130 นางสาวสายชล อ่อนคำ kks25130@khukhan.ac.th
14 25141 นายธีระพล บุญกู่ kks25141@khukhan.ac.th
15 25156 นางสาวชุติมณฑ์ แรงเริง kks25156@khukhan.ac.th
16 25164 นางสาวปาริชาติ กองทรัพย์ kks25164@khukhan.ac.th
17 25188 นายธีรสันต์ บุญจูง kks25188@khukhan.ac.th
18 25210 นางสาวนภัสกร เจือจันทร์ kks25210@khukhan.ac.th
19 25212 นางสาวบัวชมพู ไชยพงษ์ kks25212@khukhan.ac.th
20 25233 นางสาวเบญจมาศ เทียมจิตร kks25233@khukhan.ac.th
21 25265 นางสาวมณีรัตน์ ศรีพรม kks25265@khukhan.ac.th
22 25281 นางสาวอาทิตยา ทองเพชร kks25281@khukhan.ac.th
23 25300 นายสิทธิพันธ์ นาคเสน kks25300@khukhan.ac.th
24 25303 นางสาวกรรณิการ์ ปลื้มใจ kks25303@khukhan.ac.th
25 25318 นางสาววิภาดา ศรีนาด kks25318@khukhan.ac.th
26 25326 นางสาวอุษา ศรีวิศร kks25326@khukhan.ac.th
27 25376 นางสาวเกษฎาภรณ์ ศรีบุระ kks25376@khukhan.ac.th
28 27371 นางสาวอภิชญา พิไลกุล kks27371@khukhan.ac.th
29 28051 นายชัยณรงค์ คงคา kks28051@khukhan.ac.th
30 28052 นายเลิศอุดม บุตรแสน kks28052@khukhan.ac.th
31 28053 นางสาวกรรณิการ์ ญารักษา kks28053@khukhan.ac.th
32 28054 นางสาวกัญญารัตน์ ทองลอย kks28054@khukhan.ac.th
33 28055 นางสาวจิราพร บุตะเคียน kks28055@khukhan.ac.th
34 28056 นางสาวพวงทอง บัวบุญ kks28056@khukhan.ac.th
35 28057 นางสาวมัลลิกา วงศ์พินิจ kks28057@khukhan.ac.th
36 28058 นางสาวรัตนาภรณ์ อินแพง kks28058@khukhan.ac.th
37 28059 นางสาวเรณู เกตุสุพงษ์ kks28059@khukhan.ac.th
38 28060 นางสาวศุทธินี ตะเคียนราม kks28060@khukhan.ac.th
39 28061 นางสาวสุนิตา เมืองจันทร์ kks28061@khukhan.ac.th
40 28062 นางสาวสุภาพร คำปอง kks28062@khukhan.ac.th
Comments