ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11

รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4/11 ปีการศึกษา 2559
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล  ที่อยู่อีเมล์
1 24860 นายตระการ โภชน์สาลี kks24860@khukhan.ac.th
2 24867 นายยุทธศาสตร์ ศรีลาชัย kks24867@khukhan.ac.th
3 24875 นางสาวกุลิสรา บุตรตะเคียน kks24875@khukhan.ac.th
4 24941 นางสาวศิริลักษณ์ บุญขาว kks24941@khukhan.ac.th
5 24996 นางสาวเบญจวรรณ ทะเวชรัมย์ kks24996@khukhan.ac.th
6 25022 นางสาวธิดา อุปมัย kks25022@khukhan.ac.th
7 25083 นางสาวศิริขวัญ กิมหวล kks25083@khukhan.ac.th
8 25110 นางสาวกมลลักษณ์ บุญขาว kks25110@khukhan.ac.th
9 25113 นางสาวกุลธิดา พิมศร kks25113@khukhan.ac.th
10 25123 นางสาวภัทราวดี พวงแก้ว kks25123@khukhan.ac.th
11 25128 นางสาวศิริพร บัวบุญ kks25128@khukhan.ac.th
12 25165 นางสาวปาลิตา คุ้มถนอม kks25165@khukhan.ac.th
13 25184 นางสาวอมิณตรา ประคอง kks25184@khukhan.ac.th
14 25195 นายอมรวุฒิ ทองเทียนชัย kks25195@khukhan.ac.th
15 25209 นางสาวธวัลหทัย สมพงษ์ kks25209@khukhan.ac.th
16 25215 นางสาวพัชนิดา พิลาพงษ์ kks25215@khukhan.ac.th
17 25222 นางสาววรางคณา ปรือปรัก kks25222@khukhan.ac.th
18 25259 นางสาวจันจิรา เจ็กกรัด kks25259@khukhan.ac.th
19 25260 นางสาวจีรภา ใจมนต์ kks25260@khukhan.ac.th
20 25267 นางสาวมินตรา ระวัง kks25267@khukhan.ac.th
21 25305 นางสาวจิรนันท์ แพงตา kks25305@khukhan.ac.th
22 25309 นางสาวธัญธร ศรีนาค kks25309@khukhan.ac.th
23 25356 นางสาวชาตยา นาคพ่วง kks25356@khukhan.ac.th
24 25358 นางสาวธมกร ขอบบัวคลี่ kks25358@khukhan.ac.th
25 25371 นางสาวสลิลทิพย์ ประสมสุด kks25371@khukhan.ac.th
26 25466 นายเกริกเกียรติ จันเทศ kks25466@khukhan.ac.th
27 25480 นางสาวสุภาภร ไชยนรา kks25480@khukhan.ac.th
28 27359 นางสาวญาณิศา แก่นลา kks27359@khukhan.ac.th
29 28039 นายกฤษฎา พิมพะนิล kks28039@khukhan.ac.th
30 28040 นายนิพนธ์ เกตุสุพงษ์ kks28040@khukhan.ac.th
31 28041 นายภูมินทร์ เรืองใจ kks28041@khukhan.ac.th
32 28042 นางสาวกัญญลักษณ์ คำกลอน kks28042@khukhan.ac.th
33 28043 นางสาวจุฑาพร ใจวิเศษ kks28043@khukhan.ac.th
34 28044 นางสาวชลดา บุญมี kks28044@khukhan.ac.th
35 28045 นางสาวธิดารัตน์ ใจมนต์ kks28045@khukhan.ac.th
36 28046 นางสาวปวีณา สิทธิศร kks28046@khukhan.ac.th
37 28047 นางสาวพันพัสสา สถาน kks28047@khukhan.ac.th
38 28048 นางสาววิสุดา บำรุง kks28048@khukhan.ac.th
39 28049 นางสาวศุภัสสรา วงษ์ขันธ์ kks28049@khukhan.ac.th
40 28050 นางสาวอาทิตยา พุ่มเพ็ชร kks28050@khukhan.ac.th
Comments