Recent site activity

May 28, 2020, 6:41 AM ยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี attached รายงานอบรมออนไลน์-ยิหวา.pdf to เผยแพร่ผลงาน
May 27, 2020, 2:29 AM ยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี attached รายงานผลการอบรม-การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ CLIL.doc to เผยแพร่ผลงาน
May 27, 2020, 2:29 AM ยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี attached รายงานผลการอบรม-การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ CLIL.pdf to เผยแพร่ผลงาน
May 26, 2020, 11:05 PM ยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี edited HOME
May 26, 2020, 10:07 PM ยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี edited HOME
May 26, 2020, 10:06 PM ยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี edited HOME
May 25, 2020, 5:51 PM ยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี edited HOME
May 25, 2020, 5:51 PM ยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี edited HOME
May 24, 2020, 9:31 AM ยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี edited HOME
May 23, 2020, 5:54 PM ยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี edited HOME
May 22, 2020, 2:12 AM ยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี attached ใบความรู้ที่ 4 การแนะนำตนเอง.pdf to ใบความรู้ และใบงาน : Handout and Worksheet
May 22, 2020, 2:12 AM ยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี attached ใบความรู้ที่ 3 การพูดแทรกอย่างสุภาพ การชักชวน.pdf to ใบความรู้ และใบงาน : Handout and Worksheet
May 22, 2020, 2:11 AM ยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี attached ใบความรู้ที่ 2 การขอบคุณ การขอโทษ การชมเชย.pdf to ใบความรู้ และใบงาน : Handout and Worksheet
May 22, 2020, 2:11 AM ยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี attached ใบความรู้ที่ 1 การทักทายและกล่าวลา.pdf to ใบความรู้ และใบงาน : Handout and Worksheet
May 22, 2020, 12:07 AM ยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี edited เผยแพร่ผลงาน
May 22, 2020, 12:06 AM ยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี edited เผยแพร่ผลงาน
May 22, 2020, 12:04 AM ยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี attached รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาตนเอง2562 (ID Plan)_Yiwa.docx to เผยแพร่ผลงาน
May 22, 2020, 12:03 AM ยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี attached ID-plan ปี2563 ยิหวา-ฟอร์มโรงเรีรยน.pdf to เผยแพร่ผลงาน
May 21, 2020, 11:59 PM ยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี edited เผยแพร่ผลงาน
May 21, 2020, 11:58 PM ยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี edited เผยแพร่ผลงาน
May 21, 2020, 11:57 PM ยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี attached รายงานผลการอบรม DLTV 2563.pdf to เผยแพร่ผลงาน
May 21, 2020, 11:46 PM ยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี edited สื่อการสอนภาษาอังกฤษ (English Resources)
May 21, 2020, 12:31 AM ยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี edited HOME
May 21, 2020, 12:31 AM ยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี edited HOME
May 21, 2020, 12:30 AM ยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี edited HOME

older | newer