__________________________________________________________________________________  
ประชาสัมพันธ์
ขอให้นักเรียนทำ Online Test  ให้แล้วเสร็จนะคะ เพราะครูจะได้บันทึกคะแนนลงในระบบค่ะ สามารถตรวจสอบการส่งงานได้ที่ห้องเรียน (Classroom) นะคะ

__________________________________________________________________________________
ภาพกิจกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ English Activity in class.


 
 
 
 
 
 

English is fun. Keep practicing English every day.Comments