สารสนเทศ ปีการศึกษา 2561

กลุ่มบริหารอํานวยการ
 
    • ข้อมูลพื้นฐานงานสารบรรณ
    • สถิติหนังสือรับ-ส่ง
    • สถิติการใช้ห้องประชุม/หอประชุม
    • ข้อมูลการขอใช้อาคารสถานที่ / บริการงานโสตทัศนศึกษา
    • รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน
       

กลุ่มบริหารวิชาการ

    • งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     • ข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
    • คู่มือนักเรียน

กลุ่มบริหารบริการ
       

กลุ่มบริหารนโยบายและแผน
    • การจัดสรรงบประมาณ 2560
    • โครงการแยกตามมาตรฐาน 15 ข้อ

กลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์
    • KKTV 
Comments