ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา

         โรงเรียนขุขันธ์เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2493 โดยใช้ อาคารสถานที่ชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านห้วยเหนือ (ศรีประชานุกูล) ในช่วงแรกทางราชการได้แต่งตั้งนายสร้อย วุฒานุสรณ์ ศึกษาธิการอำเภอทำหน้าที่ครูใหญ่ ต่อมาทางจังหวัดแต่งตั้งนายเสถียร โพธิ์พัฒน์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และนายเล็ก ราชมณี เป็นครูผู้สอน (อดีตนายอำเภอกันทรลักษณ์) เปิดเรียนรุ่นแรก 1 ห้องเรียน มีนักเรียนชายและนักเรียนหญิง 35 คน
         พ.ศ.2495 ได้เงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนเป็นจำนวน 100,000 บาท เป็นอาคารเรียนไม้ 2 ชั้น(บริเวณอาคาร 1 ในปัจจุบัน)
         พ.ศ.2496 ได้ย้ายจากโรงเรียนบ้านห้วยเหนือ (ศรีประชานุกูล) มาเปิดทำการเรียนการสอนที่อาคารเรียนที่สร้างใหม่เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2496 
         โรงเรียนกำหนดเอาวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของโรงเรียนในเวลาต่อมาโรงเรียนขุขันธ์ได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับตั้งแต่เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบันมีผู้บริหาร โรงเรียนทั้งหมด 11 คน

ที่ตั้ง


         60 ถนนเจริญราษฎร์สมบัติ หมู่ 3 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์ 0-4567-1249 โทรสาร 0-4567-1479

สังกัด

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

         เป็นภาพด้านหน้าของดอกลำดวน ขนาบด้วยใบซ้ายขวาข้างละใบ เหนือช่อดอกมีมือ 2 มือประสานกัน ทั้งหมดอยู่ในกรอบวงกลมของช่อพะยูงที่ร้อยเรียงกัน

ความหมายของสัญลักษณ์
ดอกลำดวน
        ลำดวนเป็นไม้ยืนต้น ออกดอกในฤดูร้อน ขณะสภาพพื้นดินแห้งแล้ว ลักษณะกลีบดอก หนาแข็ง อ่อนโค้ง มีสีเหลืองอ่อน ส่งกลิ่นหอมเย็น นุ่มนวล จึงเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกลักษณะนักเรียนโรงเรียนขุขันธ์ว่าเป็น ผู้มีร่างกายแข็งแรง อดทน ต่อสู้กับความยากลำบากได้ทุกสถานการณ์ จิตใจมีความนอบน้อมถ่อมตน มีกริยามารยาทเรียบร้อย เป็นที่รักของคนทั่วไป
ใบลำดวน
        หมายถึง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ช่วยกันให้การอบรมสั่งสอน ให้ความรู้ ความรัก ความอบอุ่น รวมถึงการคุ้มครองดูแลนักเรียนให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
มือประสาน
        หมายถึง ความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน มีความปรารถนาดี ความสามัคคีของบุคลากรในโรงเรียนทุกคน ที่จะรวมพลังโรงเรียนให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป
ช่อดอกพะยูง
        ช่อดอกพะยูง เป็นส่วนสูงสุดของต้นพะยูงที่เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน พื้นที่ตั้งของโรงเรียนอดีต เป็นป่าทึบมีต้นพะยูงขึ้นอยู่หนาแน่น ปัจจุบันยังคงมีต้นพะยูงขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากที่ให้ร่มเงา ความชุ่มชื่น และเป็นศรีสง่า ช่อดอกพะยูงจึงเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความร่มเย็น ความกตัญญูและการหลอมรวมกลุ่มชาติพันธุ์ในท้องถิ่น อันมีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

ปรัชญา (Philosophy)
            สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
            โรงเรียนขุขันธ์ มุ่งพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เน้นผลงานเชิงนวัตกรรม สุ่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานศาสตร์พระราชา
 
คำขวัญ (Slogan)
            เรียนดี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา
 
เอกลักษณ์ (Identity)
            รักศักดิ์ศรี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
 
อัตลักษณ์ (Characteristics)
          มารยาทงาม น้ำใจประเสริฐ ล้ำเลิศวิชาการ
 
สีประจำโรงเรียน คือ สีขาว และสีแดง
            สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ นอบน้อม
            สีแดง หมายถึง ความรัก ความสามัคคี
 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน คือ ต้นพะยูง


ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนขุขันธ์

นายเสถียร โพธิพิพัฒน์ 
(พ.ศ.2494-2496)

นายประเสริฐ สื่อสิน 
(พ.ศ.2496-2499)

นายสอน พงษ์สุวรรณ 
(พ.ศ 2499-2503)

นายมงคล สุวรรณพงษ์ 
(พ.ศ.2503-2514)

นายสุเทพ ขันทอง 
(พ.ศ.2514-2517)

นายวีระ ทองเพ็ญ 
(พ.ศ.2518-2519)

นายสนิท ลีลา 
(พ.ศ. 2519-2522)

นายเพ็ง แสนโสม 
(พ.ศ. 2522-2529)

นายสุข มีกุล 
(พ.ศ.2529-2535)

นายสวัสดิ์ บุญเหลือ 
(พ.ศ.2535-2540)

นายสุริยนต์ บุตรศรี 
(พ.ศ.2541-2548)

นางสาวอรพิน จูมสีมา
(พ.ศ. 2549-2553 )

นายวรรณกิจ อินทรประพงศ์
(พ.ศ. 2554-2556)

นายสำนวน เพ็งชัย 
(พ.ศ. 2556-2558)

นายทวีศักดิ์ บุญสร้อย
(พ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบัน)
Comments