ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียน  ขุขันธ์   ปีที่ก่อตั้งโรงเรียน  พุทธศักราช  ๒๔๙๓    หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๖๗๑๒๔๙    โทรสาร   ๐๔๕-๖๗๑๔๗๙   E-mail : kks@khukhan.ac.th   Website :  www.khukhan.ac.th  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๘   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖ขนาดพื้นที่ของโรงเรียน  ๖๒  ไร่  ๑๘  ตารางวา              

เขตบริการของโรงเรียน

          ๑) หมู่ที่  , , , , , , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔                              ตำบลห้วยเหนือ

          ๒) หมู่ที่  , ,                                                               ตำบลหนองฉลอง

          ๓) หมู่ที่  , ,                                                               ตำบลดองกำเม็ด

          ๔) หมู่ที่  , , , , , , , , , ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓           ตำบลห้วยใต้

          ๕) หมู่ที่  ๔ ,                                                                  ตำบลนิคมพัฒนา

 

   ประวัติโรงเรียนขุขันธ์

                โรงเรียนขุขันธ์เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก  โดยใช้อาคารสถานที่ชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านห้วยเหนือ  (ศรีประชานุกูล)  ในช่วงแรกทางราชการได้แต่งตั้ง  นายสรอย  วุฒานุสรณ์  ศึกษาธิการอำเภอทำหน้าที่ครูใหญ่ ต่อมาทางจังหวัดแต่งตั้งนายเสถียร โพธิ์พัฒน์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และนายเล็ก  ราชมณี  เป็นครูผู้สอน (อดีตนายอำเภอกันทรลักษ์) เปิดเป็นรุ่นแรก ๑ ห้องเรียน  มีนักเรียนชายและนักเรียนหญิง  ๓๕  คน

                พ.ศ.  ๒๔๙๕  ได้เงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนเป็นจำนวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  เป็นอาคารเรียนไม้    ชั้น  (บริเวณอาคาร ๑ ในปัจจุบัน)

                พ.ศ.  ๒๔๙๖  ได้ย้ายจากโรงเรียนบ้านห้วยเหนือ (ศรีประชานุกูล) มาเปิดทำการเรียน การสอนที่อาคารเรียนที่สร้างใหม่เมื่อวันที่    กันยายน  ๒๔๙๖  โรงเรียนกำหนดให้วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของโรงเรียนในเวลาต่อมา

           โรงเรียนขุขันธ์ได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ  ตั้งแต่เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบัน  มีผู้บริหารทั้งหมด  ๑๓  คนดังนี้ 

 

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ระยะเวลา

ตำแหน่ง

นายเสถียร   โพธิ์พัฒน์

๒๔๙๕ – ๒๔๙๖

ครูใหญ่

นายประเสริฐ  สื่อสิน

๒๔๙๖ – ๒๔๙๙

ครูใหญ่

นายสอน  พงษ์สุวรรณ

๒๔๙๙ – ๒๕๐๓

ครูใหญ่

นายมงคล  สุวรรณพงษ์

๒๕๐๓ – ๑๕๑๔

อาจารย์ใหญ่

นายสุเทพ  ขันทอง

๒๕๑๔ – ๒๕๑๗

อาจารย์ใหญ่

นายวีระ  ทองเพ็ญ

๒๕๑๘ – ๒๕๑๙

อาจารย์ใหญ่

นายสนิท  ลีลา

๒๕๑๙ – ๑๔๒๒

อาจารย์ใหญ่

นายเพ็ง  แสนโสม

๒๕๒๒ – ๒๕๒๙

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุข  มีกุล

๒๕๒๙ – ๒๕๓๕

ผู้อำนวยการโรงเรียน

๑๐

นายสวัสดิ์  บุญเหลือ

๒๕๓๕ – ๒๕๓๙

ผู้อำนวยการโรงเรียน

๑๑

นายสุริยนต์  บุตรศรี

๒๕๓๙ – ๒๕๔๘

ผู้อำนวยการโรงเรียน

๑๒

นางสาวอรพิน  จูมสีมา

๒๕๔๙ ๒๕๕๓

ผู้อำนวยการโรงเรียน

๑๓

นายวรรณกิจ  อินทรประพงศ์

๒๕๕๔– ๒๕๕๕

ผู้อำนวยการโรงเรียน

๑๔

นายสำนวน เพ็งชัย

๒๕๕๖ - ๒๕๕๘

ผู้อำนวยการโรงเรียน

๑๕

นายทวีศักดิ์ บุญสร้อย

๒๕๕๙ – ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน นายทวีศักดิ์ บุญสร้อย

โทรศัพท์   ๐๘๑ ๗๖๐๖๒๒๕

e-mail   -

วุฒิการศึกษาสูงสุด การบริหารการศึกษา (ค.ม.)  

 รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ๖  คน

.๑ สิบเอกสุพรชัย รจนัย

โทรศัพท์๐๘๑ ๐๖๗๙๔๙๐  

 e-mail   -

                      วุฒิการศึกษาสูงสุด การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) 

                      รับผิดชอบกลุ่มบริหาร(ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา)กิจการนักเรียน

.๒ นายสังวร สุนันท์ 

โทรศัพท์  ๐๘๐ ๗๒๐๙๓๗๙

e-mail   -

วุฒิการศึกษาสูงสุด การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) 

รับผิดชอบกลุ่มบริหาร(ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา)บริการ

.๓ นายชูศักดิ์ มะปรางค์

โทรศัพท์  ๐๘๘ ๓๗๕๙๔๗๑

e-mail   -

วุฒิการศึกษาสูงสุด การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) 

รับผิดชอบกลุ่มบริหาร(ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) วิชาการ

          ๒.๔  นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์สุวรรณ   

โทรศัพท์  ๐๖๑ ๐๓๐๖๓๑๘

e-mail   -

วุฒิการศึกษาสูงสุด การบริหารการศึกษา (กศ.ม.) 

                   รับผิดชอบกลุ่มบริหาร(ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) อำนายการ

           ๒.๖  นางสาวสายสมร  ภิญโญภานุวัฒน์ 

                     โทรศัพท์  ๐๙๑ ๗๔๑๒๕๙๙

                     e-mail   -

                    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

                    รับผิดชอบกลุ่มบริหาร(ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา)ชุมชนสัมพันธ์

            ๒.๕  นายอนรรฆศักดิ์  ยศวิจิตร

                    โทรศัพท์  -

                    e-mail  :  anarkasak@gmail.com

                    วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D. in management

                     รับผิดชอบกลุ่มบริหาร(ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา)นโยบายและแผน

๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๐ )

        จำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ม. 1

๒๕๕

๓๒๒

๕๗๗

ม. 2

๒๓๓

๓๓๙

๕๗๒

ม. 3

๒๒๐

๓๓๒

๕๕๒

รวม ม.ต้น

๗๐๘

๙๙๓

๑,๗๐๑

ม. 4

๑๗๐

๔๒๓

๕๙๓

ม. 5

๑๗๘

๓๙๓

๕๗๑

ม. 6

๑๕๒

๓๑๘

๔๗๐

รวม ม.ปลาย

๕๐๐

๑,๑๓๔

๑,๖๓๔

รวมทั้งหมด

๑,๒๐๘

๒,๑๒๗

๓,๓๓๕

 

Comments